Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (26.01.2018)

Lektorky: Ing. Jana Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
26.01.2018 piatok zasadačka Mestského úradu, prízemie, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2017 so zameraním na právnické osoby
 1. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka
  • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny
  • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)
 1. Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám
  • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie
 1. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
  • Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely
 1. Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov
 1. Zistenie VH
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; záväzky; majetok, zmarené investície, zdanenie luxusu; transferové oceňovanie; finančný majetok; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)
 1. Umorovanie daňovej straty
 1. Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane v súvislosti s výskumom 
 1. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii
  • Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov
  • Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii
 1. Zostavenie účtovnej závierky
  • Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ
  • Malé účtovné jednotky  (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)
  • Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 2. overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 2. povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, novinka - záväzné tlačivo oznámenia,  tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017
 3. tlačivá pre daň vyberanú zrážkou – zmeny
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2018
  • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 1. Diskusia

Cena:

Plná cena: 95 eur s DPH (pozri možné zľavy)
Cena so zľavou: 87 eur pri prihlásení a platbe do 9. 1. 2018 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume plná cena 95 eur s DPH.
V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t.j. uzávierka prihlášok je 19. 1. 2018. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.
Platby po 26. 1. 2018 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie – minerálka, káva, čaj, poukážka v hodnote 3 eurá využiteľná na obed, resp. iné potraviny. Odhlásiť sa možno najneskôr do 8:00 hodiny ráno v deň konania seminára bez udania dôvodu, uhradený účastnícky poplatok vraciame obratom na účet prihláseného, nie je potrebné na seminár vysielať náhradníka.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina, IČO: 46 499 288, DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 26012018
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker