Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020

Lektorky: Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová, FS SR, Banská Bystrica, Košice

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
17. 1. 2020 piatok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

V parlamente bola schválená novela zákona o daniach y príjmov so 140 bodmi zmien, ktorej účinnosť je od 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, tiež novela zákona o účtovníctve s 8 bodmi zmien, účinná od 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020.

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2019

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019
  • Zásady účtovania komodít
  • Účtovanie garantovanej energetickej služby a jej daňové posúdenie
 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2019 so zameraním na právnické osoby
  • Úľava na dani pre sociálne podniky
  • Daň z poistenia a jej účtovanie
  • Rekreačné poukazy ako daňové výdavky zamestnávateľa a ich účtovanie
  • Náklady na podnikové štipendiá
  • Podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Odpis pohľadávok v exekúcii
  • Podpora elektromobility
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 1. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Účtovné prípady spojené s e-kasou
  • Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
  • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
  • Inventarizácia majetku a záväzkov
  • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Časové rozlíšenie
  • Opravné položky
  • Rezervy
  • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
  • Odložená daň a ďalšie
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, cestovné náhrady a iné prípady podľa najčastejšie sa vyskytujúcich otázok)
  • Umorovanie daňovej straty
 1. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
  • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2019, hospodársky rok 2019/2020
  • Zápočet daňovej licencie
  • Započítanie preddavkov na úhradu dane za r. 2019
  • Platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce po 1.1.2020 – do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za r. 2019
 1. Zostavenie účtovnej závierky
  • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1. 1. 2019
  • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
  • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2019
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1. 1. 2020
  • Zmeny zákona o účtovníctve
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby – úprava vkladu, oslobodené výnosy, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nová sadzba dane z príjmov PO, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex-offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a ďalšie
 1. Diskusia

Cena:

Plná cena: 97 eur

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 3 dni pred dňom konania seminára,  t. j. uzávierka prihlášok je 14. 1. 2020. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.

Platby po 17. 1. 2020 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

Organizátor, fakturačné údaje:

Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA, Ul. 9. mája 5, 010 04  Žilina 4
IČO: 41 407 610,
IČ DPH: 10 22 411 467
VS (variabilný symbol): 17012020
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker