Daňové priznanie FO za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019 (Kód: SM-DaU-00057)

Lektorka: Ing. Miroslava Brnová, MF SR, Bratislava

Dlhoročná odborníčka v oblasti medzinárodného zdaňovania a zdaňovania FO, lektorka SKDP, SKAu, Daňovej školy, podnikateľských subjektov, autorka odborných publikácií, článkov

Termín a miesto konania:

DátumDeňMiesto konania
11.02.2019 pondelok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 12:00 prednáška
12:00 − 13:00 obed
13:00 − 17:00 až 17:30 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Povinnosť podávania daňového priznania, zmeny v tlačivách, lehoty
 2. Určenie daňovej povinnosti za rok 2018
 3. Určenie zdaniteľnosti príjmov
 4. Vylúčenie príjmov z predmetu dane a oslobodené príjmy od zdanenia – nové úpravy určené pre rok 2018 a najčastejšie riešené druhy príjmov v praxi
 5. Prípadová štúdia - praktické vyplnenie tlačiva daňového priznania typ B
 6. Vyčíslenie dane
  • Výpočet základu dane - § 4 zákona o dani z príjmov
   • čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
    • nové zamestnanecké benefity, ich zdanenie a uplatnenie v daňových výdavkoch
     • Doprava do zamestnania - riešené praktické prípady
     • 13. a 14. plat - riešené praktické prípady
     • Ubytovanie pre zamestnancov
   • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela
    • obchodný majetok verzus osobný majetok – spôsob využitia majetku daňovníka pri podnikaní a s tým súvisiaci rozsah uplatňovaných výdavkov
    • daňový dopad pre využívanie automobilov – zaradenie, obmedzenie odpisov, využívanie na pracovné cesty, uplatňovanie PHL, automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
    • pripočítateľné a odpočítateľné položky k čiastkovému základu dane z príjmov podľa § 6
    • daňová strata
   • nezdaniteľné časti základu dane
    • nová nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť – riešené prípady
   • daňový bonus
    • daňový bonus na bývanie – riešené prípady
   • ostatné príjmy
    • príležitostná činnosť
    • príjmy z predaja nehnuteľnosti
    • príjmy z predaja hnuteľných vecí
    • zdanenie príjmov z predaja majetku v rámci bezpodielového spoluvlastníctva a iné formy podielového vlastníctva
  • Virtuálna mena
  • Výpočet osobitného základu dane - § 7 zákona o dani z príjmov
   • výpočet dane – vyplnenie daňového priznania
  • Výpočet osobitného základu dane - § 51e zákona o dani z príjmov
   • výpočet dane – vyplnenie prílohy daňového priznania
 7. Zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2019
  • Rekreačné poukazy
  • Daňový bonus na vyživované deti do 6 rokov

Cena:

Plná cena: 65 eur s DPH (pozri možné zľavy)
Ceny so zľavou: 55 eur pri prihlásení a platbe do 18. 1. 2019 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume je platná plná cena 65 eur.

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t. j. uzávierka prihlášok je 4. 2. 2019. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.

Platby po 11. 2. 2019 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina,
IČO: 46 499 288,
DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 11022019
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Cena: 65.00 EUR
Množstvo: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker