Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (26.01.2018) (Kód: SM-DaU-00053)

Lektorky: Ing. Jana Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania
26.01.2018 piatok zasadačka Mestského úradu, prízemie, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2017 so zameraním na právnické osoby
 1. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka
  • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť preradenia do inej veľkostnej skupiny
  • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku (vrátane prevodového mostíka)
 1. Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách, v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným účtovným jednotkám
  • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie
 1. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
  • Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely
 1. Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov
 1. Zistenie VH
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; záväzky; majetok, zmarené investície, zdanenie luxusu; transferové oceňovanie; finančný majetok; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)
 1. Umorovanie daňovej straty
 1. Odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane v súvislosti s výskumom 
 1. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii
  • Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov
  • Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii
 1. Zostavenie účtovnej závierky
  • Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ
  • Malé účtovné jednotky  (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)
  • Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 2. overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 2. povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, novinka - záväzné tlačivo oznámenia,  tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2017
 3. tlačivá pre daň vyberanú zrážkou – zmeny
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2018
  • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 1. Diskusia

Cena:

Plná cena: 95 eur s DPH (pozri možné zľavy)
Cena so zľavou: 87 eur pri prihlásení a platbe do 9. 1. 2018 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume plná cena 95 eur s DPH.
V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t.j. uzávierka prihlášok je 19. 1. 2018. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.
Platby po 26. 1. 2018 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie – minerálka, káva, čaj, poukážka v hodnote 3 eurá využiteľná na obed, resp. iné potraviny. Odhlásiť sa možno najneskôr do 8:00 hodiny ráno v deň konania seminára bez udania dôvodu, uhradený účastnícky poplatok vraciame obratom na účet prihláseného, nie je potrebné na seminár vysielať náhradníka.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina, IČO: 46 499 288, DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 26012018
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.
Cena: 95.00 EUR
Množstvo: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker