Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (26.01.2018) (Kód: SM-DaU-00055)

Lektorky: Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová, FS SR, Banská Bystrica, Košice

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania
28.01.2019 pondelok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
  • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
  • Virtuálna mena
  • Archivácia účtovných dokladov
  • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty
 2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby
  • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
  • Oslobodené príjmy
  • Daňové výdavky a daňovo neuznané výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
  • Exit tax a osobitný základ dane
  • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
  • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
  • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – zdaňovanie služieb, stále prevádzkarne a iné
  • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
  • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
  • Virtuálna mena
  • Transferové oceňovanie - nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie a iné
 3. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
  • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
  • Zmena veľkostnej skupiny
 4. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Výskum a vývoj
  • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku
 5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Kontrola bilančnej kontinuity
  • Triedenie účtovných dokladov
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie
 7. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, reklamné predmety, cestovné náhrady a iné)
 8. Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018
 9. Zostavenie účtovnej závierky
  • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
  • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky
 11. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2018
 12. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019
  • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 13. Diskusia

Cena:

Plná cena: 96 eur (pozri možné zľavy)
Ceny so zľavou: 88 eur pri prihlásení a platbe do 18. 1. 2019 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume je platná plná cena 96 eur.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t.j. uzávierka prihlášok je 19. 1. 2018. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.
Platby po 28. 1. 2019 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina, IČO: 46 499 288, DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 28012019
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Cena: 96.00 EUR
Množstvo: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker