Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 (26.01.2018) (Kód: SM-DaU-00055)

Lektorky: Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová, FS SR, Banská Bystrica, Košice

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania
17. 1. 2020 piatok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

V parlamente bola schválená novela zákona o daniach y príjmov so 140 bodmi zmien, ktorej účinnosť je od 1. 12. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, tiež novela zákona o účtovníctve s 8 bodmi zmien, účinná od 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020.

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a daň z príjmov právnickej osoby za rok 2019

 1. Účtovné predpisy, zmeny na rok 2019
  • Zásady účtovania komodít
  • Účtovanie garantovanej energetickej služby a jej daňové posúdenie
 1. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2019 so zameraním na právnické osoby
  • Úľava na dani pre sociálne podniky
  • Daň z poistenia a jej účtovanie
  • Rekreačné poukazy ako daňové výdavky zamestnávateľa a ich účtovanie
  • Náklady na podnikové štipendiá
  • Podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane podľa zákona proti byrokracii
  • Odpis pohľadávok v exekúcii
  • Podpora elektromobility
  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 1. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Účtovné prípady spojené s e-kasou
  • Účtovanie jednoúčelových a viacúčelových poukazov
 1. Kontrolné a prípravné práce na zostavenie účtovnej závierky v súlade s účtovnými predpismi
  • Kontrola bilančnej kontinuity a účtov, ktoré nesmú vykazovať na konci účtovného obdobia konečný zostatok
  • Inventarizácia majetku a záväzkov
  • Kontrola účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
 1. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Časové rozlíšenie
  • Opravné položky
  • Rezervy
  • Ocenenie majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky,
  • Odložená daň a ďalšie
 1. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • Mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, cestovné náhrady a iné prípady podľa najčastejšie sa vyskytujúcich otázok)
  • Umorovanie daňovej straty
 1. Daň z príjmov, zápočet daňovej licencie, platenie preddavkov na daň
  • Výpočet dane za zdaňovacie obdobie – kalendárny rok 2019, hospodársky rok 2019/2020
  • Zápočet daňovej licencie
  • Započítanie preddavkov na úhradu dane za r. 2019
  • Platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce po 1.1.2020 – do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za r. 2019
 1. Zostavenie účtovnej závierky
  • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1. 1. 2019
  • Osobitosti zostavenia účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 1. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Najčastejšie sa vyskytujúce nesprávnosti v zverejnených účtovných závierkach v registri účtovných závierok
 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia
  • Tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2019
 1. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1. 1. 2020
  • Zmeny zákona o účtovníctve
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby – úprava vkladu, oslobodené výnosy, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, daňové výdavky, umorovanie daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nová sadzba dane z príjmov PO, nové pravidlá zaokrúhľovania, zmeny v určovaní zdaňovacích období pri likvidácii a výmaze ex-offo, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby a ďalšie
 1. Diskusia

Cena:

Plná cena: 97 eur

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 3 dni pred dňom konania seminára,  t. j. uzávierka prihlášok je 14. 1. 2020. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.

Platby po 17. 1. 2020 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

Organizátor, fakturačné údaje:

Ing. Eva Benková – EDUCA SLOVAKIA, Ul. 9. mája 5, 010 04  Žilina 4
IČO: 41 407 610,
IČ DPH: 10 22 411 467
VS (variabilný symbol): 17012020
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Cena: 97.00 EUR
Množstvo: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker