Daňové priznanie FO za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019

Lektorka: Ing. Miroslava Brnová, MF SR, Bratislava

Dlhoročná odborníčka v oblasti medzinárodného zdaňovania a zdaňovania FO, lektorka SKDP, SKAu, Daňovej školy, podnikateľských subjektov, autorka odborných publikácií, článkov

Termín a miesto konania:

DátumDeňMiesto konaniaObjednávka*
11.02.2019 pondelok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 12:00 prednáška
12:00 − 13:00 obed
13:00 − 17:00 až 17:30 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Povinnosť podávania daňového priznania, zmeny v tlačivách, lehoty
 2. Určenie daňovej povinnosti za rok 2018
 3. Určenie zdaniteľnosti príjmov
 4. Vylúčenie príjmov z predmetu dane a oslobodené príjmy od zdanenia – nové úpravy určené pre rok 2018 a najčastejšie riešené druhy príjmov v praxi
 5. Prípadová štúdia - praktické vyplnenie tlačiva daňového priznania typ B
 6. Vyčíslenie dane
  • Výpočet základu dane - § 4 zákona o dani z príjmov
   • čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti
    • nové zamestnanecké benefity, ich zdanenie a uplatnenie v daňových výdavkoch
     • Doprava do zamestnania - riešené praktické prípady
     • 13. a 14. plat - riešené praktické prípady
     • Ubytovanie pre zamestnancov
   • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela
    • obchodný majetok verzus osobný majetok – spôsob využitia majetku daňovníka pri podnikaní a s tým súvisiaci rozsah uplatňovaných výdavkov
    • daňový dopad pre využívanie automobilov – zaradenie, obmedzenie odpisov, využívanie na pracovné cesty, uplatňovanie PHL, automobil v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
    • pripočítateľné a odpočítateľné položky k čiastkovému základu dane z príjmov podľa § 6
    • daňová strata
   • nezdaniteľné časti základu dane
    • nová nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť – riešené prípady
   • daňový bonus
    • daňový bonus na bývanie – riešené prípady
   • ostatné príjmy
    • príležitostná činnosť
    • príjmy z predaja nehnuteľnosti
    • príjmy z predaja hnuteľných vecí
    • zdanenie príjmov z predaja majetku v rámci bezpodielového spoluvlastníctva a iné formy podielového vlastníctva
  • Virtuálna mena
  • Výpočet osobitného základu dane - § 7 zákona o dani z príjmov
   • výpočet dane – vyplnenie daňového priznania
  • Výpočet osobitného základu dane - § 51e zákona o dani z príjmov
   • výpočet dane – vyplnenie prílohy daňového priznania
 7. Zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1. 1. 2019
  • Rekreačné poukazy
  • Daňový bonus na vyživované deti do 6 rokov

Cena:

Plná cena: 65 eur s DPH (pozri možné zľavy)
Ceny so zľavou: 55 eur pri prihlásení a platbe do 18. 1. 2019 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume je platná plná cena 65 eur.

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t. j. uzávierka prihlášok je 4. 2. 2019. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.

Platby po 11. 2. 2019 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina,
IČO: 46 499 288,
DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 11022019
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker