VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2013 a zmeny od 1. 1. 2014

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Súčasťou videoseminára je rozsiahly materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe.

Celková dĺžka videoškolenia je 6 hodín 35 minút 29 sekúnd.

Bezplatná ukážka

Program

1. Overenie dodržania povinností účt. jednotky vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., opatrenia MF SR č. MF/23054/2002-74 v z. n. p. (Postupov účtovania) a opatrenia MF SR 4455/2003-92

2. Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov

• Účtovanie o časovom rozlíšení v zmysle § 5 ods. 4 a § 5 ods. 6 Postupov účtovania • Účtovanie o odloženej dani v zmysle § 10 Postupov účtovania • Účtovanie o inventarizačných rozdieloch v zmysle § 11 Postupov účtovania • Účtovanie o zmene reál. hodnoty CP a podielov, derivátov v zmysle § 14 ods. 8, 9, 11,17 a § 16 ods. 25, 29, 31 Postupov účtovania • Tvorba opravných položiek v zmysle § 18 Postupov účtovania • Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov v zmysle § 18 ods. 11 Postupov účtovania • Tvorba rezerv v zmysle § 19 Postupov účtovania • Zaúčtovanie kurzových rozdielov v zmysle § 24 ods. 3 Postupov účtovania • Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka v zmysle § 48 ods. 3 Postupov účtovania • Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach v zmysle § 50 ods. 6 Postupov účtovania • Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti.

3. Upravujúce závierkové účtovné prípady, sledovanie skutočností do dňa zostavenia účtovnej závierky, ak súvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

• zabezpečenie verného a pravdivého obrazu finančnej situácie • určenie dňa, zostavenia individuálnej účtovnej závierky

4. Zostavenie účtovnej závierky, výkazy a poznámky

• výkaz ziskov a strát, súvaha a poznámky

5. Povinnosti účtovnej jednotky po zostavení účtovnej závierky

• overenie možnej povinnosti mať účtovnú závierku overenú audítorom, vyhotovenie výročnej správy

6. Zmena v povinnosti ukladania a zverejňovania údajov z účt. závierky a výročnej správy po 1.1.2014 za r. 2013 a predchádzajúce účt. obdobia, ak účt. jednotka svoje povinnosti plní po 1. 1. 2014 (zákon č. 352/2013 Z. z.)

7. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2013

• Povinnosť podať daňové priznanie • Určenie zdaňovacieho obdobia • Lehoty na podanie • Tlačivo • Opravné, dodatočné daňové priznanie

8. Zisťovanie ZDzP za zdaňovacie obdobie 2013 na príkladoch s poukázaním na novely, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2013

• Predmet dane, zdaniteľné príjmy • Podiely na zisku • Úpravy základu dane podľa § 17 (opravy chýb minulých účtovných období, nezaplatené záväzky, pohľadávky, zmluvné pokuty, kompenzačné platby, daň vyberaná zrážkou, porušenie podmienok finančného prenájmu, dotácie ...) • Daňové a nedaňové výdavky (DPH, opravné položky k pohľadávkam, odpis pohľadávok, rezervy, cestovné náhrady, reklama, PHL, odpisy majetku,...) • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia

9. Umorovanie daňovej straty

10. Sadzba dane, minimálna výška dane, platenie dane

11. Preddavky na daň z príjmov PO, poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

12. Oznamovacie povinnosti podľa zákona o dani z príjmov

13. Informácia o novelách ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2014

Program seminára v PDF:

Ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker