VIDEOŠKOLENIE Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2014 a zmeny od 1. 1. 2015

Lektorky: Ing. Jana Turóciová, Ing. Mária Dimitrovová

Lektorky sú dlhoročné špecialistky v oblasti metodiky účtovníctva a DzP PO. Obe známe autorky odborných publikácií a článkov, lektorky Daňovej školy. Na seminári sú súčasne prítomné, vzájomne sa dopĺňajú, daná problematika je rozobraná súčasne z hľadiska účtovného aj daňového.
Súčasťou videoseminára je rozsiahly 89-stranový materiál obsahujúci informácie k preberaným témam, vrátane príkladov.
Počas celého programu prebieha permanentná diskusia s odpoveďami na otázky z praxe. Obsah je aktuálny počas celého roka 2015.
Videoškolenie on-line možno sledovať na základe úhrady faktúry zákazníkom a po zaslaní prístupového hesla dodávateľom opakovane, neobmedzený počet krát, viacerými osobami súčasne.
V cene videoškolenia na 4 DVD je započítané aj poštovné, objednávky zo Žiliny (pokiaľ siaha MHD vybavujeme osobným doručením do 24 hodín od úhrady faktúry), ostatné poštou.

Celková dĺžka videoškolenia je 05:59:23.

Bezplatná ukážka

Program

 1. Účtovné právne predpisy, zmeny od 1.1.2014 ovplyvňujúce účtovníctvo podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 2. Postupy zabezpečujúce súlad s účtovnými právnymi predpismi  spoločné pre obe veľkostné skupiny (mikro aj nie mikro účtovných jednotiek)
 3. Postupy zabezpečujúce súlad s účtovnými predpismi pre mikro účtovné jednotky (na viac oproti bodu II.)
 4. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Bilančná kontinuita, účty, ktoré nevykazujú zostatok, zúčtovanie VH za minulý rok
  • Interná smernica o postupe prác súvisiacich so zostavením účtovnej závierky, triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
  • Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 5. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
 6. Zistenie VH, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii, daňová licencia podľa zákona o dani z príjmov
 7. Zostavenie účtovnej závierky účtovnými jednotkami, ktoré nie sú mikro, účtovné výkazy, prevodový mostík, poznámky
 8. Zostavenie účtovnej závierky účtovnými jednotkami, ktoré sú mikro účtovnými jednotkami, účtovné výkazy, prevodový mostík, poznámky
 9. Vybrané okruhy pri zisťovaní základu dane z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014
 10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 11. Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2015
 12. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Program seminára v PDF:

Ukážka

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker